Объявление ПХО

ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска

Лисаков қаласы әкімдігінің «Лисаковскгоркоммунэнерго» ОШБ МКК интернет ресурс құралы бойынша онлайн-конференция форматында қоғамдық тыңдаулар өткізеді ZOOM.US (сәйкестендіру нөмірі 733 3886 5838, Bi3SfU паролі) «Лисаков қаласының жылу желілерін қайта жаңарту (ТК-9 ТК-/ наубайхана ауданы, ТК9/мектеп-интернат)» жұмыс жобасына көзделіп отырған шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ) жобасын қарау бойынша.

ЖАО-ның «Қостанай облысы әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты тел.: 8 (7142)546166

«Қостанай облысы әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган.

Тапсырыс беруші-Лисаков қаласы әкімдігінің «Лисаковскгоркоммунэнерго» ОШБ МКК. Тел.: 8 (71433) 3 08 30.

Жобаны әзірлеуші – «АСКОС+» ЖШС.

Жобаның бас инженері – Сапрыкина Н.

Қостанай қ., Аманкелді к-сі, 96

Тел.: 8 714 2 541 726.

Қоғамдық тыңдаулар 2020 жылғы 13 қарашада сағат 15:00-де өтеді

Жоба бойынша құжаттама сайтта орналастырылған: http://kostanay-priroda.kz

Жоба материалдарымен қағаз тасығышта мына мекен-жай бойынша танысуға болады: Лисаков қ., Верхнетобольская к-сі,9, директордың қабылдау бөлмесі.

Жоба бойынша құжаттамаға мүдделі жұртшылықтың ескертулері және (немесе) ұсыныстары (олар болған жағдайда) қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде e-mail: lgke@nur.kz анықтама телефоны: 8(71433) 3-01-74.

ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска проводит общественные слушания в формате онлайн-конференции посредством интернет-ресурса ZOOM.US. (идентификационный номер 733 3886 5838, пароль Bi3SfU ) по рассмотрению проекта «Оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту «Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска (ТК-9 ТК-/ район хлебозавода, ТК9/школа-интернат)».

Ответственный МИО за организацию общественных слушаний – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области», тел.: 8 (7142) 54-61-66.

Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области».

Заказчик – ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска. Тел.: 8 (71433) 3 08 30.

Разработчик проекта – ТОО «АСКОС+».

Главный инженер проекта – Сапрыкина Н. А.

г. Костанай, ул. Амангельды, 96.

Тел. 8 714 2 541 726.

Общественные слушания состоятся 13 ноября 2020 года в 15.00 ч.

Документация по проекту размещена на сайте: http://kostanaypriroda.kz

С материалами проектов на бумажном носителе можно ознакомиться по адресу: г. Лисаковск, ул. Верхнетобольская,9, приемная директора.

Замечания и (или) предложения (при их наличии) заинтересованной общественности на документацию по проекту принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на e-mail: lgke@nur.kz. Справки по тел. 8(71433) 3-01-74.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *