Уважаемые работники системы здравоохранения!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –с Днем медицинского работника!

ҚҰРМЕТТІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ!

 

Кәсіби мерекелеріңіз — медицина қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтауымдықабылалыңыздар!

Сіздіңжұмысыңызөтежауаптыжәнетереңқұрметкелайық. Сізгееңқымбатнәрсе–адамденсаулығыжәнеадамдардыңөмірінсақтаусеніптапсырылған. Сізадамдарғаденсаулықтығанаемес, өміршеңдікті, өзінедегенсенімділіктітабуғакөмектесесіз. Әрадамүшінақ халаты адамдарөмірбойыүміт пен мейірімділіктің символы болыпқалабереді.

БүгінЛисаковқ.Денсаулықсақтаужүйесініңардагерлеріне, дәрігерлерге, медбикелерге, кішіперсоналға — осы маңыздысаладаеңбекеткендердіңбарлығынаүлкеналғысымыздыжәнеризашылығымыздыбілдіргімізкеледі. Медицина саласындағыбарлыққызметкерлердіңеңбегітығызбайланыстыжәнебарлық медицина қызметкерлерініңжұмылаатқарғанжұмысымедициналыққызметкөрсетудіңжалпыдеңгейінкөтеругемүмкіндікбереді.

Құрметті медицина қызметкерлері, сіздергеқайырымдылықтыңжәнемейірімділіктің, кәсібиданалық пен шығармашылықбастаманыңтірібұлағыныңкеуіпкетпеуіншынжүректентілейміз! Мықтыденсаулық пен оптимизм, отбасыларыңызғабейбітшілік пен амандықтілеймін.

 

Лисаковқаласыныңәкімі А. ИБРАЕВ

 Лисаков қалалықмәслихатының хатшысы С. ШАЛДЫБАЕВА

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

 

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –с Днем медицинского работника!

Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уважения. Вам доверено самое дорогое – здоровье человека и спасение жизни людей.Вы помогаете людям обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе. Для каждого человека люди в белых халатах на всю жизнь остаются символом надежды и милосердия.

Сегодня хочется выразить огромную благодарность и признательность ветеранам системы здравоохранения г. Лисаковска,врачам, медсестрам, младшему персоналу – всем тем, кто трудится в этой значимой отрасли.Труд абсолютно всех работников медицинской сферы неразрывно связан, и именно сплоченная работа всех медработников позволит поднять общий уровень медицинского обслуживания.

Искренне желаем, чтобы у вас, дорогие медицинские работники, не иссякал живой родник человеколюбия и добра, профессиональной мудрости и творческой инициативы! Крепкого здоровье и оптимизма, мира и благополучия вашим семьям.

Аким г. Лисаковска А.ИБРАЕВ

 Секретарь Лисаковского городского маслихата С.ШАЛДЫБАЕВА