Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой информации города Лисаковска!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Құрметті журналистер,

Лисаков қаласының бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері!

 

Сіздердікәсібимерекелеріңізбеншынжүректенқұттықтаймыз!

Ақпараткөздерініңалуантүрлілігіжағдайындасіздер, ресми БАҚ өкілдеріөзкөрермендеріңіз бен оқырмандарыңызғашынайы, объективтіжаңалықтаралуғакөмектесесіздер.Бұлжағдайдәстүрлі БАҚ-на, тіптіәлеуметтікжелілердіңпайдаболуымен де өзініңбеделі мен ықпалынсақтауғакөмектеседі.

Сіздіңкәсіпқойлық, талант, турашылдығыңыз арқылы, қоғамболып жатқан оқиғалардықабылдап, бағалап,талдайды. Біздіңқоғамдакөпнәрсесіздіңөмірлікбелсенділігіңізге, ақпараттыталдай, соданкейіншынайыжәнедәлжеткізебілугебайланысты: оныңәлеуметтіктыныштығы мен болашаққадегенсенімділігі.

 

Құрметтіардагерлержәне БАҚ қызметкерлері!

 

Кәсібимерекеңіздебіздіңшынайықұттықтауымыздыжәнееңізгітілектеріміздіқабылалыңыз! Сіздіңқаламыңызәрдайымөткірболсынжәнесіздіңшығармашылықойыңыздыңұшуынештеңешектемесін!Сізге шабытжәнемүмкіндігіншежағымдыжаңалықтар, қызықты, қуаныштыоқиғаларболаберсін! СізгежәнеСіздіңжақындарыңызғаденсаулық, амандық, жантыныштығын тілейміз!

 

 

Лисаков қаласының әкімі А.ИБРАЕВ

Лисаков қалалық мәслихатының хатшысы С.ШАЛДЫБАЕВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые журналисты,

сотрудники средств массовой информации города Лисаковска!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

В условиях огромного разнообразия источников информации именно вы, представители официальных СМИ, помогаете своим зрителям, читателям и слушателям получать достоверные, объективные новости.И это обстоятельство помогает традиционным СМИ даже с появлением социальных сетей сохранять свой авторитет и влияние.

От вашего профессионализма, таланта, беспристрастности, зависит то, как общество воспринимает происходящие события, оценивает и анализирует их. От вашей жизненной активности, умения анализировать, а затем правдиво и точно доносить информацию зависит очень многое в нашем обществе: и его социальное спокойствие, и уверенность в завтрашнем дне.

 

Уважаемые ветераны и работники СМИ!

Примите наши искренние поздравления и самые добрые пожелания в ваш профессиональный праздник! Пусть ваше перо всегда остается острым, и ничто не ограничивает полет вашей творческой мысли!Вдохновения вам и как можно больше позитивных, добрых новостей, интересных, радостных событий! Здоровья, благополучия, душевного равновесия вам и вашим близким!

Аким города Лисаковска А.ИБРАЕВ

Секретарь Лисаковского городского маслихата С.ШАЛДЫБАЕВА

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *